Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de gebruiker
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Onderzoek, reclames
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 – Verplichtingen van de gebruiker bij herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 – De prijs
Artikel 13 – Nakoming overeenkomst, conformiteit en extra garantie
Artikel 14 – Verpakking, verzending
Artikel 15 – Levering en levertijd
Artikel 16 – Risico-overgang
Artikel 17 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 18 – Wijziging van werkzaamheden
Artikel 19 – Annulering
Artikel 20 – Betaling
Artikel 21 – Incassokosten
Artikel 22 – Aansprakelijkheid
Artikel 23 – Vrijwaring
Artikel 24 – Overmacht
Artikel 25 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 26 – Klachtenregeling
Artikel 27 – Ontbinding
Artikel 28 – Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 29 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 30 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de gebruiker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de gebruiker;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker (de consument inbegrepen);
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de gebruiker en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de opdrachtgever ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de gebruiker

Clean And Go Point B.V.
Printer 5, 7741 ME Coevorden
Telefoonnummer: 085 808 5111
E-mailadres: info@cleanandgopoint.nl
KvK-nummer: 78133955
Btw-identificatienummer: NL8612.74.878.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen gebruiker en opdrachtgever.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De gebruiker en de opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Gebruiker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De gebruiker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de gebruiker de prijs garandeert;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
i. de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k. de gedragscodes waaraan de gebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De gebruiker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De gebruiker zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de opdrachtgever een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Onderzoek, reclames
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. Geschiedt dit toch zonder toestemming van gebruiker dan is zowel de verzending en opslag na aankomst voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De gebruiker mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
3. Indien de gebruiker de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de gebruiker de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de gebruiker hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de gebruiker. Dit hoeft niet als de gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de gebruiker niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de gebruiker aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de gebruiker is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de gebruiker de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de gebruiker heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Verplichtingen van de gebruiker bij herroeping
1. Als de gebruiker de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De gebruiker vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de gebruiker in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de gebruiker
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de gebruiker de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
De gebruiker kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de gebruiker geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de gebruiker worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de gebruiker de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de gebruiker geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst, conformiteit en extra garantie
1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden de gebruiker niet. Alle opgaven door de gebruiker van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. De gebruiker kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. De opdrachtgever dient de overeenstemming met door de gebruiker opgegeven of met de gebruiker overeengekomen getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de zaken zoveel mogelijk te controleren.
3. Een door de gebruiker, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden indien de gebruiker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de gebruiker, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
5. De garantietermijn van de gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De gebruiker is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
6. De garantie geldt niet indien:
a. de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de gebruiker en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14 – Verpakking, verzending
1. De gebruiker bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij de opdrachtgever de gebruiker terzake tijdig schriftelijk anders instrueert.
2. Voorzover van kracht is gebruiker gerechtigd kosten voortvloeiend uit de verplichte uitvoering van het Besluit Verpakkingen door te berekenen aan de opdrachtgever.
3. Verpakking en of verpakkingsmateriaal wordt door de gebruiker niet terug genomen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. Kosten van verzending zijn voor de gebruiker tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 – Levering en levertijd
1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
3. De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de gebruiker gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de gebruiker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en geeft daarbij geen recht op schadevergoeding.
6. Na ontbinding conform het vorige lid zal de gebruiker het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.
7. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
8. De gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. door in ontvangstneming van de producten, ook indien deze door of namens de opdrachtgever worden afgehaald.
b. bij overdracht van de producten aan een derde c.q. vervoerder, indien de producten door diens tussenkomst worden vervoerd.
c. door de producten eenmaal aan de opdrachtgever aan te bieden.
11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 16 – Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 – Uitvoering van de overeenkomst
1. De gebruiker zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen aangaande de belangen van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de gebruiker ontvangen druk-, tekst- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de gebruiker terug te zenden.
3. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door de gebruiker mogelijk te maken.
5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. De opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of de gebruiker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts zodra hem het tegendeel blijkt, gehouden de gebruiker hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk vijf werkdagen na aflevering.
8. De prestatie van de gebruiker geldt in elk geval tussen de partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 7 van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 18 – Wijziging van werkzaamheden
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal de gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal de gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 19 – Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren mits hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden betaalt.
2. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De opdrachtgever dient daarbij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
3. De schadevergoeding bedoeld in 1 en 2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de gebruiker voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 50% van het resterende deel van het honorarium dat door de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. De gebruiker behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.
4. Indien de opdracht – om welke reden dan ook – voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 20 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van
de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.

Artikel 21 – Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau alsmede alle kosten voor juridisch advies en bijstand. In ieder geval is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW, verschuldigd.
2. Indien de gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. Onder de in lid 1 bedoelde kosten vallen eveneens die kosten, die gemaakt worden voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen.
4. In geval van een gerechtelijke procedure is de opdrachtgever gehouden de onder lid 3 bedoelde kosten te voldoen. Deze kosten zullen als eis bij dagvaarding worden opgevoerd.
5. De voldoening van de onder lid 3 bedoelde kosten staat los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid
Indien de gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van de gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of haar ondergeschikten.
5. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen alsmede schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Artikel 23 – Vrijwaring
De opdrachtgever zal de gebruiker vrijwaren tegen alle schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door de gebruiker geleverde goederen en/of diensten, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot:
1. aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van de gebruiker, die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder dienst toezicht of op diens aanwijzingen;
2. aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever of van een onveilige situatie van dienst bedrijf.

Artikel 24 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker worden daaronder begrepen.
2. De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25 – Eigendomsvoorbehoud
1. Indien de opdrachtgever met enige verplichting in gebreke blijft, is de gebruiker bevoegd alle bescheiden van de opdrachtgever onder zich te houden zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
2. Alle door de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 26 – Klachtenregeling
1. De gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker.
3. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De opdrachtgever dient de gebruiker in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 27 – Ontbinding
1. De vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan de gebruiker omstandigheden ter kennis komen, die de gebruiker goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien de gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is de gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 28 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil in onderling overleg op te lossen, is de rechter in de woonplaats van de gebruiker bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 29 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 30 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle, geregistreerd onder nummer 78133955
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.